Skip to main content

Wat doet Waverijn.com

Waverijn.com maakt een complete RI&E (risico Inventarisatie en Evaluatie) en voorziet deze van een z.g Plan van Aanpak (PvA). Hierin worden verbeterpunten opgetekend én de functionaris die verantwoordelijk is voor uitvoering. De RI&E wordt vóóraf met direktie en MT doorgenomen alvorens het plan van aanpak ten uitvoer wordt gebracht. Natuurlijk zijn de medewerkers van Waverijn.com gecertificeerd en in register ingeschreven.

Wat is ARBO?

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Verbeteren van de arbeidsomstandigheden

Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak: 

Werkgevers moeten de risico's van het werk in kaart brengen, verbeteringen voorstellen en het gevoerde beleid evalueren: de RIE-procedure (ook wel RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie). Zij moeten voorlichting en instructies geven over deze risico's en over de maatregelen die daartegen genomen zijn. Vooral jeugdigen verdienen hier extra aandacht. Daarnaast heeft de werkgever onder meer de volgende verantwoordelijkheden:[1]
  • beleid tegen ziekte hebben en uitvoeren;
  • ongevallen onderzoeken, registreren en melden;
  • voorlichting en instructie geven over veilig werken;
  • voor veilige hulpmiddelen en werkmethoden zorgen;
  • gevaren bij de bron bestrijden;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen leveren.
'Werknemers moeten de veiligheidsinstructies opvolgen en beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen gebruiken. Daarnaast hebben zij o.a. de volgende verantwoordelijkheden:[2]
  • Gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken;
  • Meewerken aan instructie;
  • De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren;
  • De werkgever bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met het arbobeleid. De ondernemingsraad heeft ook overeenstemmingsrecht op de keuze van de arbodienstverlening (maatwerkregeling of vangnetregeling), het contract met de arbodienstverlener en benoemen van preventietaken. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, overlegt de werkgever met de belanghebbende werknemers. Bij een conflict over de arbeidsomstandigheden, moeten werkgever en werknemers samen naar een oplossing zoeken.